Bergamot Calabrian

Esenciální olej z bergamotu (Citrus bergamia), získává se destilací s vodní parou.

Ovocná a sladká vůně s horkou pikantní květinovou.

Skladem

60 Kčs DPH

Varianty: Bergamot Calabrian
Bergamot Calabrian, 10ml

   
Bergamot Calabrian, 50 ml

   
Bergamot Calabrian, 100 ml

   
Bergamot Calabrian, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Bergamot

Bergamotový olej

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Použití

Esenciální olej z bergamotu je ukldňující a má čistící vlastnosti, používá se zejména v péči o mastnou pleť. Má svěží, ovocnou vůni a uklidňuje nervy a čistí vzduch. V domě přináší uvolnění a dobrou náladu. Jeho vůni znáte z čaje Earl Grey.

U kosmetického použití pozor, zesiluje účinky slunečního záření!

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Anglie

INCI

Citrus bergamia melarosa

CAS: 89957-91-5

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H226, Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný, pokud se spolkne a vnikne do dýchacích cest.
H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H410, Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Napsat recenzi

Bergamot Calabrian

Bergamot Calabrian

Esenciální olej z bergamotu (Citrus bergamia), získává se destilací s vodní parou.

Ovocná a sladká vůně s horkou pikantní květinovou.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top