Bois de Siam

Vůně je teplá, příjemná, krémová, sladce balzámová, lehce ořechová. Olej navozuje příjemnou, uklidňující náladu, napomáhá relaxaci, uvolňuje a uklidňuje rozjitřenou mysl, vůně je vhodná pro meditace.

Skladem

81 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Bois de Siam

Siamské dřevo, Chamaecyparis hodginsii, Fokienia hodginsii

Charakteristika

esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Použití

Vynikající povzbuzující tonikum, tento olej je známý pro své stimulační a afrodiziakální vlastnosti. Velice příjemný do parfémů.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Francie (sběr Vietnam)

INCI

FOKIENIA HODGINDII OIL

Velikost balení

10 ml

Země původu Francie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slova: Varování

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy
H410 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
období

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top