Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%

Zlepšuje kvalitu sýřeniny a zvyšuje výtěžnost.

Skladem

30 Kčs DPH

Varianty: Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%
Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%, 200ml

   
Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%, 1000ml

   
Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%, 5 litrů

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Chlorid vápenatý potravinářský, min. 34%

Baleno v plastové lahvičce.

Chlorid vápenatý se používá při výrobě sýrů. Výrazně zlepšuje strukturu a vlastnosti sýřeniny.

Vzorec CaCl2

Dávkování: 2-4ml na 10 litrů mléka.

Skladování: při pokojové teplotě

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]


Kategorie nebezpečí: Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2
Údaje o nebezpečnosti: Způsobuje vážné podráždění očí.
Eye Irrit. 2, H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.


Zápis klasifikace:
Signální slovo: Varování
Piktogramy: GHS07

Standardní věty o nebezpečnosti
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte oči a kůži .
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top