Esenciální olej z jemné manigety

Vzácný, éterický olej z jemné maniguety z Madagaskaru uklidňuje mysl. Esenciální olej z jemné maniguety, ideální v časech únavy nebo nízké morálky. Relaxační, jemný éterický olej z manigety podporuje klidný spánek. Jeho sladké, lehce pepřové tóny jsou ceněny, díky čemuž je esenciální olej z maniguety zajímavou parfémovou složkou.

Skladem

270 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Ovocné, sladké tóny, s kořenitou paprikou a mírně pryskyřičnou složkou.

Obsah 5ml

  • Botanický název Aframomum angustifolium
  • Část rostliny extrahována Celá rostlina
  • Způsob získání úplné destilace strháváním páry
Esenciální olej z jemné maniguety se tradičně používá při stresu.
  • Esenciální olej z jemné maniguety dokonale ladí s citrusovými plody (Yuzu, Bergamot, Grapefruit, Mandarin ...) pro osvěžující ovocné vůně
  • V kombinaci s květinovými tóny , zejména bílými květy jako jasmin, vytvoří smyslné ženské vůně , květinově ovocné nebo orientální.
  • Jeho sladká kořenitá fazeta jde přirozeně s dalšími kořenitými tóny , jako je černý pepř, růžové bobule, zázvor, skořice, kardamom, muškátový oříšek ...

Rozpustnost:

  • Esenciální olej jemné maniguety je dokonale rozpustný v alkoholu při 90 °
  • Je však nerozpustný ve vodě (použijte solubilizátor, jako je Solubol).

Bezpečnostní opatření:

- Pro tento éterický olej není známo vnitřní použití, nepožívejte.
- Nepoužívat během těhotenství a kojení a u dětí mladších 6 let.
- Nepoužívejte čistě na kůži.

- Vyvarujte se kontaktu s očima a sliznicemi.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Některé přírodní sloučeniny obsažené v tomto éterickém oleji mohou představovat riziko alergie u některých citlivých osob, pokud je éterický olej začleněn do kosmetického přípravku (podle 7. dodatku Evropské směrnice o kosmetických přípravcích (2003/15 / ES) )): limonen.
- Zpravidla vždy proveďte aplikační test přípravku v záhybech loktů nejméně 48 hodin před jeho použitím.

- Nebezpečné. Dodržujte bezpečnostní opatření pro použití.
- Hořlavá kapalina a páry. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální (pokud dojde k náhodnému požití, nevyvolávejte zvracení). Vysoce toxický pro vodní organismy, způsobuje dlouhodobé nepříznivé účinky (v případě masivního úniku produktu do vodního toku).

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

R-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, má dlouhodobé nepříznivé účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem / jiskry / otevřeným plamenem / horkými povrchy. -
Nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné vybavení
ochrana očí / obličeje.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.

Rvěty: R10 Hořlavý
R43 Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží
R50 / 53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat účinky
dlouhodobě nepříznivé pro vodní prostředí
R65 Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top