Fialka

Velice oblíbená vůně fialky s podtóny frézie.

Skladem

68 Kčs DPH

Varianty: Fialka
Fialka, 10ml

   
Fialka, 50 ml

   
Fialka, 100 ml

   
Fialka, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Fialka

kosmetická vůně

Naše parfémové oleje jsou speciálně navrženy tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a produkty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, složité a dlouhotrvající.
Vyrábějí se s nejmodernější technikou včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutiny a rotačních metod extrakce par.

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Flash point: > 100 °CZemě původu: Anglie

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

VIOLET FRAGRANCE 271201(Contains:BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL,
CITRONELLOL, LINALYL ACETATE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES)

 

Signální slovo: Varování

Poleptání / podráždění kůže kategorie 2
Poškození / podráždění očí kategorie 2
Senzibilizace - kategorie kůže 1
Kategorie toxické pro reprodukci 2
Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2

H315, Dráždí kůži
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte (způsob expozice).
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, Contains DELTA-DAMASCONE, HELIOTROPINE, PENTADECALACTONE,
EUGENOL, GERANYL ACETATE. Může vyvolat alergickou reakci

Xn, škodlivé.
N, Nebezpečný pro životní prostředí.


Klasifikace podle směrnice 1999/45 / ES

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top