Hřebíčková silice

Pikantní, hořká, dřevitá vůně. Jedná z nejkrásnějších vůní do mýdel. Povzbuzující, osvěžující olej, který se doporučuje v případě únavy.

Skladem

55 Kčs DPH

Varianty: Hřebíčková silice
Hřebíčková silice, 10ml

   
Hřebíčková silice, 50ml

   
Hřebíčková silice, 100ml

   
Hřebíčková silice, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Hřebíček

Hřebíčkový olej

Charakteristika

esenciální olej

Popis

Hřebíček se tradičně používá k léčbě zubního kazu a pomáhá tlumit bolest od zubů. Toto použití ale neodpovídá skutečnost, hřebíčkový olej sice půcobí protizánětlivě, ale zubní kaz ("díru" v zubu) pochopitelně neléčí, jen potlačí bolest. Proto se přidává do některých zubních past.

Hřebíčkový olej se používá zejména v krémech na snížení bolesti.

Složení

Syzgium Aromaticum

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 


H303 Může být škodlivý při požití
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest
H313 Může být škodlivý při styku s kůží
H316 Způsobuje mírné podráždění kůže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H401 Toxický pro vodní organismyP262 Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékař / lékař.P305 + P351 + P338
P331 Nevyvolávejte zvracení.

Signální slovo: Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

CAS Number 84961-50-2
EINECS 284-638-


Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top