Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Hydroxid sodný / louh - perličky

Skladem

149 Kčs DPH

Varianty: Hydroxid sodný / louh - perličky
Hydroxid sodný / louh - perličky, 1 kg

   
Hydroxid sodný / louh - perličky, 25 kg

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Hydroxid sodný

Louh sodný, kaustická soda

Charakteristika

Velmi silná, žíravá alkálie, nebezpečná zvláště pro oči

Popis

Hydroxid sodný se dodává ve formě velmi hygroskopické perličky (nasávají vzdušnou vlhkost). Základní surovina pro výrobu mýdel.

Hydroxid sodný není sice hořlavý ani výbušný, ale je to velmi silná žíravina a zdraví škodlivá látka.

Hydroxid sodný silně leptá veškeré tkáně v organismu. Zmýdelňuje tuky, koaguluje bílkoviny, odnímá z tkání vodu. Při požití způsobuje zejména poleptání jícnu (nikoli žaludku jako u kyselin; při větších požitých množstvích však může být vážně poleptán i žaludek a tenké střevo), s rizikem nekrózy, žilní trombózy nebo až perforace jícnu. Velmi vážné následky způsobuje hydroxid sodný při zasažení očí, rychle proniká do rohovky a přední oční komory, i přes zdánlivě malé časné příznaky může způsobit slepotu.

Při poleptání okamžitě omývejte napadené místo pokožky proudem studené vody a následně neutralizujte poleptané místo slabou kyselinou (zředěný ocet nebo kyselina citronová). Při zasažení očí se nesmí nikdy neutralizovat,[zdroj?] pouze neustále vymývat vodou. Pokud se jedná o poleptání většího rozsahu, zasažení očí či přetrvávající zdravotní potíže, navštivte ihned lékaře.

Použití

Výroba mýdel:

Reakcí zásady (hydroxid) a esterů mastných kyselín (oleje a tuky) dochází ke zmýdelnění - vznikají sodné soli mastných kyselin (mýdla) a glycerol.

Po zmýdelnění už v mýdle nezůstává žádný hydroxid, protože celý kompletně zreaguje (pokud se nedávkoval v přebytku!) a vytvoří mýdlo a glycerin.

Složení

NaOH min. 99%, uhličitan sodný (Na2CO3) max. 0,6 %, NaCl max. 0,1 % sírany max. 0,1 %

NaOH, 99 %, CAS 1310-73-2

Rozpustnost

Ve vodě 113 g/100 ml při 25 °C

Země původu

EU

INCI

NaOH

Výrobek je klasifikován jako ŽÍRAVÝ.

Bezpečnostní upozornění

fGhs05.png
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Hydroxid sodný

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


Specifikace jakosti, parametry:
Obsah NaOH Min. 99 %
Uhličitan sodný (Na2CO3 ) Max. 0,6 %
NaCl Max. 0,1 %
Sírany Max. 0,1 %

Omezení: Prodej jen od 18 let.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top