Mango aromatický extrakt

Mix přírodních aromatických molekul a karamelu.

Skladem

159 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Mango aromatický extrakt

Charakteristika

vůně svěží, ovocná, typická mango

Popis

Aromatické přípravky jsou výtažky získané z potravin přírodního původu. Přírodní aromatické látky jsou látky získané fyzikálními procesy, enzymatickými nebo mikrobiologickými procesy z materiálů přírodního původu. 

Použití:

  • Od 0,5 do 2% pro krémy, lesk na rty, rtěnky, sprchové gely, mýdla, koupelové soli - samostatně nebo ve směsi s esenciálními oleji
  • Od 5 do 10% v alkoholických přípravků vod typu WC

Použití

Dávkování:

  • 1 až 2% v kosmetických přípravcích, jako jsou masky a emulze (krémy, masky)
  • 2 až 5% v pracích gelech
  • 2-10% v alkoholických přípravcích typu toaletní vody

Složení

mix přírodních aromatických molekul a mango

Rozpustnost

ve vodě a v alkoholu

Dávkování

1 - 10%

Velikost balení

10 ml

INCI                       N°CAS       N° EINECS             %
Ethanol                   64-17-5      200-578-6             68.5

Výstražné piktogramy: GHS07
Signální slovo: Pozor
Standardní věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
2.1.2. Klasifikace podle směrnice (ES) č. 67/548 / EHS
Klasifikace: Xi Dráždivý

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S24 Zamezte styku s kůží.
S37 Používejte vhodné rukavice.
S63 V případě nehody vdechnutím dopravte postiženého mimo kontaminovanou oblast a ponechte jej v klidu

Hořlavé kapaliny - kategorie 3
H226 Hořlavá kapalina a páry Akutní toxicita - kategorie 4
H302 Zdraví škodlivý při požití H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží
Aspirační toxicita - kategorie 1
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
Podráždění kůže - Kategorie 2
H315 Dráždí kůži.
Podráždění očí - Kategorie 2
H319 Dráždí oči.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top