Máta peprná

Skladem

63 Kčs DPH

Varianty: Máta peprná
Máta peprná, 10ml

   
Máta peprná, 50ml

   
Máta peprná, 100ml

   
Máta peprná, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Máta peprná

 Mentha piperita

Tento olej stimuluje a osvěžuje, povzbuzuje tělo i mysl. Je známý pro svou účinnost proti nevolnosti, při cestování, když je špatně z jízdy a migrény.

Nakapte si mátu na kapesníček a zhluboka dýchejte. Ulevuje také od bolesti a svědění a chladí pokožku.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

2.1 Klasifikace látky
Klasifikace podle směrnice o nebezpečných látkách 67/548 / EHS
Xn + N
R38 - Dráždí kůži
R43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R51 / 53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R65 - Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic
S24 - Zamezte styku s kůží
S36 / 37 - Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice
S61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny
S62 - Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a pokud možno, ukažte tento obal nebo štítek
Klasifikace v souladu s kódy nebezpečnosti GHS
H227 - hořlavá kapalina
H303 - Může být škodlivý při požití
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální
H315 - Dráždí kůži
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Klasifikace v souladu s nařízením o klasifikačním označování a balení ES (č. 1272/2008)
Věty o nebezpečnosti
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální
H315 - Dráždí kůži
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H411 ​​- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Preventivní fráze
P262 - Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P301 + 310 - PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 / 351/338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut kontinuálně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou k dispozici a je to snadné - pokračujte ve vypláchnutí
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P391 - Sbírejte rozlitý materiál

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top