Pomerančová silice

Éterický olej z pomeranče (Citrus sinensis syn. Citrus aurantinum dulcis) je zklidňující a šíří dobrou náladu a optimismus. Tento olej se s oblivou přidává jako vůně při praní prádla, do mýdel a aromalamp. Je to velice příjemná vůně, výborná v parfémech.

Skladem

40 Kčs DPH

Varianty: Pomerančová silice
Pomerančová silice, 10ml

   
Pomerančová silice, 50ml

   
Pomerančová silice, 100ml

   
Pomerančová silice, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Pomerančová silice

Botanické jméno: Citrus sinensis
Metoda extrakce: Lis za studena

Popis

Olej fotosenzibilizuje, po aplikaci nevystavujte pokožku slunečnímu záření.

Použití

Použití v kosmetice: Velmi rozšířen v krémech na mastnou, zralou pleť. Používá se v krémech na celulitidu – masáže a koupele. Bývá součástí přípravků ústní hygieny, v masážních a koupelových přípravcích.

Má velmi svěží vůni, výborný do deodorantů. Je vynikající součástí kompozic s jinými éterickými oleji, do­dává směsím na příjemnosti. Vhodný olej do aromalamp.

Složení

Citrus sinensis

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Citrus sinensis

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS08-V%C3%BDstra%C5%BEn%C3%A9-symboly-nebezpe%C4%8Dnosti-CLP.jpghttps://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS02-V%C3%BDstra%C5%BEn%C3%A9-symboly-nebezpe%C4%8Dnosti-CLP.jpg

Nebezpečí signálního slova
Údaje o nebezpečnosti
Symboly
H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H401 Toxický pro vodní organismy
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Pokyny pro bezpečné zacházení
P262 Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle                                                                              P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékař / lékař. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Sbírejte rozlitý materiál. Nebezpečný pro vodní prostředí

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top