Růžové dřevo

Vůně sladká, dřevitá, ovocná, květinová vůně. Využití v kosmetických produktech na akné, nachlazení, suchá kůže, matné kůže, horečka, chřipka,  bolest hlavy, mastná pleť, jizvy, citlivá pokožka, stres, strie.

Skladem

87 Kčs DPH

Varianty: Růžové dřevo
Růžové dřevo, 10ml

   
Růžové dřevo, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Růžové dřevo

Určeno pouze pro dospělé. Není vhodné k použití pro děti, v těhotenství či při kojení. Předávkováním si můžete způsobit podráždění a přecitlivělost kůže.

Účinky: Antiseptické, antimykotické účinky. Utišuje, harmonizuje, zlepšuje náladu, celkově zklidňuje organizmus při depresi.

Použití v kosmetice: Součást koupelových a mycích olejů a regeneračních preparátů na suchou a citlivou pleť. Účinný proti candidě albicans. Pro svou jemnost vhodný do pre­parátů na citlivou pleť a při kožních problémech jako jsou suché ekzémy, lupénka, neurodermatitida. Vhodná složka do preparátů proti striím.

INCI: Parfém
Složení: Směs oleje Palmarosa, Ho oleje a linaloolu

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Velikost balení

10 ml, 100 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

H315 PŘÍČINY KŮŽE. H317 Může způsobit alergickou reakci na kůži. H319 MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ OČÍ DÁVKOVÁNÍ. H412 ŠKODLIVÝ PRO VODNÍ ŽIVOT S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

P262 NEZÍSKEJTE OČI, NA KŮŽI NEBO NA OBLEČENÍ. P280 OCHRANNÉ RUKAVICE / OCHRANNÉ ODĚVY / OCHRANA OČÍ / OCHRANA OBRÁZEK. P305 / 351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Oplachujte opatrně s vodou na několik minut. ODSTRAŇTE KONTAKTNÍ Čočky, POKUD SE MÁ PŘEDLOŽEN A JEDNODUCHÝ - POKRAČOVÁNÍ POKOJENÍ

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top