Sodium Cocoyl Isethionate

Skladem

105 Kčs DPH

Varianty: Sodium Cocoyl Isethionate
Sodium Cocoyl Isethionate, 200g

   
Sodium Cocoyl Isethionate, 500g

   
Sodium Cocoyl Isethionate, 5kg

   
Sodium Cocoyl Isethionate, 25kg

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Sodium Cocoyl Isethionate

produkuje hustou, luxusní pěnu. Doporučené dávkování: 3 -20%,


Rozpouští se při zahřátí na cca 82 °C  

Jedná se o sodnou sůl odvozenou od kokosového oleje.

Může být kombinován s jinými povrchově aktivními látkami nebo může být použit samostatně. Funguje také jako antistatický prostředek v šamponech.Používá se jako povrchově aktivní látky pro kosmetiku a toaletní potřeby, zejména šampony, pěny do koupele, dětské produkty, zubní pasty.

Snižuje povrchové napětí vody, což umožňuje lepší mycí vlastnosti.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Země původu EU

INCI Sodium cocoyl isenthionate

Surovina pro výrobu kosmetiky.

Další názvy: 2-sulfoethyl estery mastných kyselin kokosového oleje, sodné soli
Fatty acids, coco, 2-sulfoethyl esters, sodium salts
INCI:Sodium Cocoyl Isethionate

Registrační číslo REACH: 01-2119974104-40-XXXX
Číslo CAS: 61789-32-0
Číslo ES: 263-052-5

--------------------------------
Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Kategorie nebezpečí:
Vážné poškození očí/podráždění očí: Eye Irrit. 2A
Nebezpečný pro vodní prostředí: Aquatic Chronic 3
Údaje o nebezpečnosti:
Způsobuje vážné podráždění očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Eye Irrit. 2A, H319
Aquatic Chronic 3, H412
Produkt je klasifikován jako nebezpečný.
Zápis klasifikace:
2.2 Prvky označení
Signální slovo: Varování
Piktogramy: GHS07

Standardní věty o nebezpečnosti

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, tvář, odkryté části pokožky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/státních předpisů.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top