Švestková vůně, švestka

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Švestková vůně, švestka
Švestková vůně, švestka, 10ml

   
Švestková vůně, švestka, 50ml

   
Švestková vůně, švestka, 100ml

   
Švestková vůně, švestka, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Švestka

Velice příjemná švestková vůně, výtečná v krémech. 

Naše vonné oleje jsou speciálně vytvořeny tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a předměty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a dlouhotrvající.
Jsou vyráběny pomocí nejmodernějších technických zařízení, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutin a metod rotační extrakce par.


Co to pro vás znamená? To znamená, že vonné oleje jsou prvotřídními produkty, které jsou ideální pro ty, kteří nebudou snižovat kvalitu.


Vezměte prosím na vědomí, že vonné oleje jsou zcela syntetické a neměly by se zaměňovat s přírodními éterickými oleji.


Důležitá poznámka: Poskytované informace slouží pouze pro vzdělávací účely.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Flash point: > 61 °C


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Contains:Ethyl methylphenylglycidate, Linalool, d-Limonene, p-t-Butyl-alphamethylhydrocinna

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top