Vitamin A

Vitamín A je ve formě palmitátu v přípravcích stabilní.

Není skladem

89 Kčs DPH

Varianty: Vitamin A
Vitamin A, 10g
   
Vitamin A, 100g
   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Vitamín A

Retinyl palmitát, retinol palmitát

 • Používá se např. v následujících aplikacích:
 • přípravky na opalování

 • pleťové hydratační a ošetřující přípravky

 • podkladové krémy

 • hydratační krémy

 • přípravky pro zralou pleť (anti-age)

 • make-upy s ochranným faktorem

 • kondicionéry

 • lesky na rty

 • korektory

 • ve farmaceutickém průmyslu aj.

Rozpustnost

v tucích

Dávkování

0,2 - 0,4%

Balení 10g, 100g

INCI

Retinyl palmitate

Kosmetická surovina.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo
GHS08
Výstražný symbol
Aquatic Chronic 4, Repr. 1B
Třídy a kategorie nebezpečnosti
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008

H360D Může poškodit plod v těle matky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
T - toxický
Prvky označení
Standardní věty o nebezpečnosti
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a
neporozuměli jim.
P202
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
neuvedeno
2.3. Další nebezpečnost
Retinylpalmitate (ES: 201-228-5)

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top