Ylang ylang esenciální olej

Sladká a smyslná vůně vám přinese radost a smyslnost. Výkonné tonikum a afrodiziakum, tento olej působí proti depresi a podráždění. Botanické jméno Kananga vonná (Cananga odorata).

Skladem

148 Kčs DPH

Varianty: Ylang ylang esenciální olej
Ylang ylang esenciální olej, 10ml

   
Ylang ylang esenciální olej, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Ylang ylang esenciální olej

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Pozor: Předávkování může vyvolávat u citlivých osob nevolnost nebo bolesti hlavy. Nepoužívat v prvních čtyřech měsících těhotenství. Používat nízké kon­centrace.

Druhá frakce získaná destilací květů Cananga odorata (DC) Hook f. et Thoms subsp. genuina (Fam.
Anonaceae)

Kvalita

  • 100% čistý (bez dalších esenciálních olejů)
  • 100% přírodní (nedenaturovaný syntetickými molekulami)

Použití

Účinky: Řadí se mezi afrodiziaka, uklid­ňuje, uvolňuje. Harmonizuje, zlepšuje náladu a je vhodný při nespavosti.

Použití v kosmetice: Používá se zejména na mastnou, zra­lou a citlivou pleť, má hojivé a osvěžující účinky, používá se také do koupelových, masážních a regeneračních olejů a krémů. Pro svou vůni je vhodný do preparátů péče o vlasy. Olej vhodný pro intimní chvíle. 

 

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Madagaskar

INCI

Cananga odorata Leaf Oil

Velikost balení

10 ml, 100 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H412 Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P261 Zabraňte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / spreje.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / oko
ochrana / ochrana obličeje.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být povolen
na pracovišti.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte POISON
CENTRUM nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně opláchněte vodou
několik minut. Odstraňte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a snadno se s nimi manipuluje
dělat. Pokračujte v oplachování.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte.
P363 Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc
poradenství.
P337 + P313 Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc
poradenství.
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P405 Uchovávejte uzamčené.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top