Základ pro výrobu parfému, ethanol

Tento základ vám umožní vytvořit váš parfém za pár minut.

Skladem

50 Kčs DPH

Varianty: Základ pro výrobu parfému, ethanol
Základ pro výrobu parfému, ethanol, 100 ml

   
Základ pro výrobu parfému, ethanol, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Základ pro výrobu parfému

Popis

Co je denaturace?

Denaturace je přidání další látky do alkoholu, aby se nedal použít pro lidskou spotřeby.

Zde je jako denaturační přísada použitý BITREX.

BITREX: Jedná se o nejvíce hořkou látku ze všech látek. Je inertní a bez zápachu, používá se v malém množství a dodává natolik nepříjmemnou chut, že je produkt nepoživatelný. Bitrex je natolik nepříjemný, že zabrání náhodnému požití. Bitrex je schválen Ecocertem pro bio výrobky.

Vzhledem k vlastnostem bitrexu není vhodné používat jej v kosmetice tam, kde hrozí nebezpečí "ochutnání" přípravku na kůži, případně rozprášeného do vzduchu.

Vlastnosti:

Tenzid - naměřeno 0,15%, methylethylketon 1,10%, monoethylenglykol 1,8%, bitrex 1,30g/hl, isopropylalkohol 1,10%, hustota 0,816 g/cm3, ethanol 93,30%
 

Použití

Dávkování:

Parfém - 80 - 85% základu pro výrobu parfému, 15 - 20% vůní

Toaletní voda - 80 -92% základu pro výrobu parfému, 8 - 20% vůní

Kolínská voda -  88 - 94% základu pro výrobu parfému, 6 - 12% vůní

Tento základ je ideální pro aromaterapetuické přípravky. Podporuje pronikání esenciálních olejů a zlepšuje biologickou dostupnost.

Vhodné plnění: roll-on, rozprašovače

Obsahuje:

Složení

alkohol denaturovaný bitrexem, aqua (čištěná voda)

Dávkování

80 - 94%

Velikost balení

100 ml, 1 l

hořlavina.png


Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obal podle místních/státních předpisů

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par a aerosolů. P262 Zabraňte styku s očima. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI  STYKU  S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré  kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte hasící pěnu, CO2, hasící prášek, tříštěný vodní proud. P501 Odstraňte obsah/ obal podle místních předpisů. Nádoby nespalujte ani neřežte hořákem. Nebezpečí výbuchu ! Nespotřebované zbytky odevzdejte ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.  Signální slovo: Nebezpečí

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top