Unsere Website verwendet Cookies. Es wird zum Beispiel verwendet, um Ihre Waren im Warenkorb zu halten oder den Verkehr zu messen. Durch das Surfen auf ekokoza.cz bestätigen Sie, dass Sie wissen, was Cookies sind, wie Sie sie ablehnen können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.

Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Alpha Terpineol (Lindenol)

Auf Lager verfügbar

95 Kčinkl. MwSt.

Auswahl aus Varianten Alpha Terpineol (Lindenol)
Alpha Terpineol (Lindenol), 50g

   
Alpha Terpineol (Lindenol), 100g

   
insgesamt Produkte 0
Gesamtpreis
0 Kč

Informovat o naskladnění
Načítání

Alpha Terpineol

CAS: 98-55-5

Aroma: Blumen lila, frisch, süß, Kiefer

Alpha Terpineol ergänzt seine typischen Blumentöne mit einem schönen Zitrusprofil und Zitronen- und Limettennuancen. Es eignet sich hervorragend für Zitrusfrüchte, tropische Früchte, Apfel, Tomaten und Kaffee.
 
Verwendung: Natürlich vorkommender Monoterpenalkohol. Alpha-Terpineol wird als Antioxidans, Antiseptikum, Antihypernociception und entzündungshemmend verwendet.

Es wird auch als Lösungsmittel verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Kiefernöldesinfektionsmitteln.

Es wird auch als Duftstoff in Parfums verwendet, denaturierendes Fett zur Seifenherstellung und synthetische Aromen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.


 
Pouze k zevnímu použití
Uchovávejte mimo dosah dětí a očí
Identifikátor produktu


Obsahuje alfa-terpineol
Signalizující slovo Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS07-V%C3%BDstra%C5%BEn%C3%A9-symboly-nebezpe%C4%8Dnosti-CLP.jpg


Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody
P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a jsou snadno přístupné
dělat. Pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 - Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P264 - Po manipulaci si důkladně umyjte ruce
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top