Bernstein und Lavendel

Auf Lager verfügbar

57 Kčinkl. MwSt.

Auswahl aus Varianten Bernstein und Lavendel
Bernstein und Lavendel, 10ml

   
Bernstein und Lavendel, 100ml

   
Bernstein und Lavendel, 1 l

   
insgesamt Produkte 0
Gesamtpreis
0 Kč

Informovat o naskladnění
Načítání

Bernstein und Lavendel
Eigenschaften

kosmetischer Duft


Unsere Parfümöle wurden speziell für Seifen, Kerzen sowie Haut- und Haarpflegeprodukte entwickelt. Die Düfte sind extrem reichhaltig, komplex und lang anhaltend.
Sie werden mit modernster Technologie hergestellt, einschließlich Massenspektroskopie, Gaschromatographie, simulierter Extraktion kritischer Flüssigkeiten und Rotationsdampfextraktionsmethoden.
Benutzen

Seifen oder Cremes den endgültigen Duft zu verleihen, ist eine der schönsten Aktivitäten. Nachfolgend finden Sie unsere Empfehlungen für die Dosierung kosmetischer Düfte. Sie müssen die Empfehlungen jedoch nicht befolgen und können sie nach Ihren Wünschen anpassen:

    Für den kalten Prozess der Seifenherstellung empfehlen wir 30 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Für den heißen Prozess der Seifenherstellung empfehlen wir 15 bis 20 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Seifengrundlagen Wir empfehlen 10 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Für Lotionen, Cremes, Balsame, Shampoos, Badegele usw. empfehlen wir zwischen 1-3%

Zutaten

duftende Zusammensetzung
Löslichkeit

in Fetten und in Alkohol
Dosierung

13%
Packungsgrösse

10 ml, 100 ml

LAVENDER AMBER FRAGRANCE 233150 (Contains:ALLYLANISOLE, LINALOOL, LINALYL
ACETATE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Signální slovo: Varování

Standardní věty o nebezpečnostiH315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H341, Podezření na genetické poškození.
H351, Podezření na vyvolání rakoviny.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top