Lavender Woods Duftöl in kosmetischer Qualität

Auf Lager verfügbar

57 Kčinkl. MwSt.

Auswahl aus Varianten Lavender Woods Duftöl in kosmetischer Qualität
Lavender Woods Duftöl in kosmetischer Qualität, 10ml

   
Lavender Woods Duftöl in kosmetischer Qualität, 50ml

   
Lavender Woods Duftöl in kosmetischer Qualität, 100ml

   
Lavender Woods Duftöl in kosmetischer Qualität, 1 litr

   
insgesamt Produkte 0
Gesamtpreis
0 Kč

Informovat o naskladnění
Načítání

Ein beruhigender und sanfter Lavendelakkord mit Noten von sanften Hölzern und sanften, süßen Blumenaromen.

kosmetischer Duft

Unsere Parfümöle sind speziell für Seifen, Kerzen und Haut- und Haarpflegeprodukte geeignet. Die Düfte sind äußerst reichhaltig, komplex und langanhaltend.
Sie werden mit der neuesten Technologie hergestellt, darunter Massenspektroskopie, Gaschromatographie, simulierte kritische Flüssigkeitsextraktion und Rotationsdampfextraktionsverfahren.
Benutzen

Den hergestellten Seifen oder Cremes den endgültigen Duft zu verleihen, ist eine der schönsten Aktivitäten, unten finden Sie unsere Empfehlungen zur Dosierung von kosmetischen Düften, aber Sie müssen die Empfehlungen nicht befolgen und können sie nach Belieben anpassen:

    Bei der Kaltseifenherstellung empfehlen wir 30 g Duft pro Kilogramm Fett / Öl in Ihrer Rezeptur.
    Bei der Heißseifenherstellung empfehlen wir 15-20 g Duft pro Kilogramm Fett / Öl in Ihrem Rezept.
    Seifengrundlagen empfehlen wir 10 g Duft pro Kilogramm Fette / Öle in Ihrer Rezeptur.
    Für Lotionen, Cremes, Balsame, Shampoos, Badegele etc. empfehlen wir zwischen 1-3%

Zutaten

duftende Komposition
Löslichkeit

in Fetten und in Alkohol
Dosierung

13%

Herkunftsland England

Flash point: > 86 °C

Tento vonný olej je bez alergenů neobsahuje žádný z 26 potenciálních alergenů uvedených v sedmém dodatku směrnice EU o kosmetice.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LAVENDER WOODS FRAGRANCE 242297(Contains:3-(P-CUMENYL)-2-METHYLPROPIONALDEHYDE, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, LINALYL ACETATE, TETRAMETHYL-4-METHYLENEHEPTAN-2-ONE)

Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H361, Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte (cesta expozice).
H412, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


EUH208, Obsahuje CYCLAMEN ALDEHYDE, EUCALYPTOL, 4-TERTBUTYLDIHYDROCINNAMALDEHYDE,
BETA-PINENY. Může vyvolat alergickou reakci.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top