Alkohol 95% (Ethanol) europäische Denaturierung

Auf Lager verfügbar

160 Kčinkl. MwSt.

Informovat o naskladnění
Načítání

Použití: procesní chemikálie, pro výrobu kosmetiky a toaletních potřeb, parfémů a vůní, pomocná látka, čistící prostředek,rozpouštědlo, palivo nebo palivové aditivum v profesionálním prostředí, pro úpravu předmětů pomocí namáčení a nalévání, teplonosné a hydraulické kapaliny,pro nemrznoucí kapaliny a přípravky na čištění skel, činidlo v laboratořích, pro výrobu kosmetiky a toaletních potřeb, parfémů a vůní, přípravky pro ochranu rostlin

Balení 1 litr

Látka je klasifikována jako nebezpečná.

flamme.gif

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

 

Technický líh 95 % ethanolu.
Obsahuje do 3% methanol
1% acetaldehyd

CAS - 64-17-5

Číslo ES (EINECS) 200-578-6

Látka je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2,H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

 

Identifikační čísla

 

Název látky

Obsahv3hmotnosti

 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008

 

 

Index:603-002-00-5

CAS:64-17-5

ES:200-578-6

Registračníčíslo:01-2119457610-43

hlavnísložkalátky

ethanol

 

>80

 

  1. Liq.2, H225

 

1

Index:603-001-00-XCAS:67-56-1

ES:200-659-6

methanol

<3

  1. Liq.2, H225

AcuteTox. 3,H301, H311, H331STOT SE1,H370

1,2

Index:605-003-00-6

CAS:75-07-0

ES:200-836-8

acetaldehyd

<1

  1. Liq.1, H224EyeIrrit.2, H319STOT SE3,H335Carc.2,H351

1
Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top