Love Potion

Interpretation eines beliebten Designerduftes. In Obstgärten mischen sich reife Pfirsiche, Äpfel und Birnen mit süßen Früchten, Mandarinenschalen, Fruchtblüten und feinem Moschus mit einem Hauch Vanille.

Auf Lager verfügbar

56 Kčinkl. MwSt.

Auswahl aus Varianten Love Potion
Love Potion, 10ml

   
Love Potion, 50ml

   
Love Potion, 100ml

   
insgesamt Produkte 0
Gesamtpreis
0 Kč

Informovat o naskladnění
Načítání

Love Potionkosmetischer Duft

Unsere Parfümöle wurden speziell für Seifen, Kerzen sowie Haut- und Haarpflegeprodukte entwickelt. Die Düfte sind extrem reichhaltig, komplex und lang anhaltend.
Sie werden mit modernster Technologie hergestellt, einschließlich Massenspektroskopie, Gaschromatographie, simulierter Extraktion kritischer Flüssigkeiten und Rotationsdampfextraktionsmethoden.
Benutzen

Seifen oder Cremes den endgültigen Duft zu verleihen, ist eine der schönsten Aktivitäten. Nachfolgend finden Sie unsere Empfehlungen für die Dosierung kosmetischer Düfte. Sie müssen die Empfehlungen jedoch nicht befolgen und können sie nach Ihren Wünschen anpassen:

    Für den kalten Prozess der Seifenherstellung empfehlen wir 30 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Für den heißen Prozess der Seifenherstellung empfehlen wir 15 bis 20 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Seifengrundlagen Wir empfehlen 10 g Duft für jedes Kilogramm Fette / Öle in Ihrem Rezept.
    Für Lotionen, Cremes, Balsame, Shampoos, Badegele usw. empfehlen wir zwischen 1-3%

Zutaten

duftende Zusammensetzung

(Enthält: DELTA-DAMASCONE)
Löslichkeit

in Fetten und in Alkohol
Dosierung

1 - 3%

LOVE POTION FRAGRANCE 175345 (Contains:ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE,
LIMONENE, LINALOOL, LINALYL ACETATE)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H304, Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
2.2 Prvky štítku
Signální slovo: Nebezpečí

EUH208, Contains ALLYL ALPHA-IONONE, BETA-PINENES, CITRAL, LAURALDEHYDE,
TRANS-ROSE KETONE-2. May produce an allergic reaction

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top