Alpha Terpineol (Lindenol)

Skladem

95 Kčs DPH

Varianty: Alpha Terpineol (Lindenol)
Alpha Terpineol (Lindenol), 50g

   
Alpha Terpineol (Lindenol), 100g

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Alpha Terpineol (Lindenol)

CAS: 98-55-5

Vůně: Květy lila, čerstvá, sladká, borovicová


Alpha Terpineol doplňuje své typické květinové tóny o pěkný citrusovníkový profil a citronové a limetové nuance. Je vynikající pro citrusové, tropické ovoce, jablko, rajčata a kávu.
 
Použití: Přirozeně se vyskytující monoterpenový alkohol. Alfa-terpineol se používá jako antioxidant, antiseptikum, antihypernocicepce a protizánětlivě.

Používá se také jako rozpouštědlo. Je to důležitá složka dezinfekčních prostředků borovicového oleje.

Dále se používá jako vůně v parfémech, denaturačním tuku pro výrobu mýdla a syntetických aromatických látkách. Nekompatibilní se silnými oxidačními činidly.


 
Pouze k zevnímu použití
Uchovávejte mimo dosah dětí a očí
Identifikátor produktu


Obsahuje alfa-terpineol
Signalizující slovo Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

https://www.msds-europe.com/wp-content/uploads/2018/06/GHS07-V%C3%BDstra%C5%BEn%C3%A9-symboly-nebezpe%C4%8Dnosti-CLP.jpg


Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody
P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a jsou snadno přístupné
dělat. Pokračujte ve vyplachování
P337 + P313 - Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření
P264 - Po manipulaci si důkladně umyjte ruce
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top