Borovice

Olej má svěží vůni lesa a borové mízy, je silně antiseptický a je dobrý na plíce a průdušky. Energizuje a povznáší, osvěžuje tělo a stimuluje mysl.

Skladem

78 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Borovice

Pinus sylvestris, pousses et rameaux

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Použití

Pár kapek do vody v aromalampě nebo do difuzéru či inhalační tyčinky. Možno použít také k přímé inhalaci. Nepoužívat na pokožku neředěné, chraňte oči.

Využití v kosmetice


Na mastnou a zánětlivou pleť. Pokožku může povzbuzovat, prokrvovat, způsobuje zčervenání kůže. Vhodná součást masážních přípravků a koupelových olejů proti ztuhlým a namoženým svalům. Také součást přípravků k péči o vlasy. Vynikající deodorant. Tradiční olej pro sauny.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI Pinus sylvestris

Velikost balení

10 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnosti

R-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Preventivní fráze:
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla / jisker / otevřeného ohně / horkých povrchů. -
Nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / vybavení
ochrana očí / obličeje.
P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékař.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Obsah / nádobu zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy

R věty: R10 Hořlavý
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R50 / 53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat účinky
dlouhodobě škodlivé pro vodní prostředí
R65 Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top