Citrónová silice

Osvěžující vůně citrónu. Čistící olejíček z opodí citroníku (Citrus limonum) používaný hlavně na dezifekci a v péči  o mastnou pleť, při hubnutí a posílení vlasů a lámavých nehtů.

Skladem

40 Kčs DPH

Varianty: Citrónová silice
Citrónová silice, 10ml

   
Citrónová silice, 50ml

   
Citrónová silice, 100ml

   
Citrónová silice, 1 l
   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Citrónová přírodní silice

CITRONová silice - Lemon Oil

Popis

Esenciální olej se získává lisováním čerstvého oplodí stromu, jehož domovinou je jihovýchodní Asie, Indie, Čína a Japonsko, dnes se ve velkém rozsahu pěstuje ve Španělsku, na jihu Itálie, Francie a na Sicílii.

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Citrus Limonum (Lemon) Oil

CAS 8008-56-8

EINECS: 284-515-8

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnostiSouvisející obrázek

H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top