Estragon

 Jeho charakteristika anýzová vůně je velmi příjemná.

Skladem

159 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Estragon

Artemisia dracunculus, Hongrie, pelyněk dračí

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej

Popis

V kosmetice: Do koupelí a masážních přípravků – osvěžuje, posiluje, je vhodný při únavě, prokrvuje a napo­máhá proti ztuhlosti svalů a kloubů, patří mezi repelenty. Vhodný jako 5% masážní přípravek proti kožním parazitům.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

INCI

Artemisia Dracunculus (Tarragon)

Velikost balení

10 ml

Země původu Francie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnosti

H302, Zdraví škodlivý při požití.
H304 Může být smrtelný, pokud se spolkne a vnikne do dýchacích cest.
H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H341, podezření na způsobení genetických defektů (způsob expozice).
H351, podezřelý ze způsobení rakoviny (expozice).
H411, Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Napsat recenzi

Estragon

Estragon

 Jeho charakteristika anýzová vůně je velmi příjemná.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top