Eucalyptus radiata

Chemickým složením je olej velmi blízký oleji z Eucalyptus globulus. Rozdíl ve vůni je snadno rozpoznatelný, radiata je jemnější a méně intenzivní a proto je často oblíbenější.

Skladem

62 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Eucalyptus radiata

100% přírodní esenciální olej

Popis

Olej se získává z listů Eucalyptus radiata destilací s vodní párou.

Použití

Tento olej se používá při alergických rýmách, výborný do krémů.

Složení

100% přírodní esenciální olej

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Anglie

INCI

Eucalyptus radiata

Velikost balení

10 ml

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 Výsledek obrázku pro piktogram nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315 Způsobuje podráždění kůže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top