Hřebíčková přírodní silice

Pikantní, hořká, dřevitá vůně. Jedná z nejkrásnějších vůní do mýdel. Povzbuzující, osvěžující olej, který se doporučuje v případě únavy.

Skladem

55 Kčs DPH

Varianty: Hřebíčková přírodní silice
Hřebíčková přírodní silice, 10ml

   
Hřebíčková přírodní silice, 50ml

   
Hřebíčková přírodní silice, 100ml

   
Hřebíčková přírodní silice, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Hřebíčková přírodní silice

Hřebíčkový olej

Charakteristika

esenciální olej

Popis

Hřebíček se tradičně používá k léčbě zubního kazu a pomáhá tlumit bolest od zubů. Toto použití ale neodpovídá skutečnost, hřebíčkový olej sice půcobí protizánětlivě, ale zubní kaz ("díru" v zubu) pochopitelně neléčí, jen potlačí bolest. Významné je ale jeho protizánětlivé působení na dásně, je účinný při zánětech. Proto se přidává do některých zubních past.

Použití

Použití: artritida, astma, zánět průdušek, revma, podvrtnutí, bolesti zubů.

Hřebíčkový olej působí jako poměrně silné lokální anestetikum (při lokálním použití potlačí bolest.

Složení

Syzgium Aromaticum

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Botanical Name: Syzgium Aromaticum

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 


H303 Může být škodlivý při požití
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest
H313 Může být škodlivý při styku s kůží
H316 Způsobuje mírné podráždění kůže
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H401 Toxický pro vodní organismyP262 Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo
lékař / lékař.P305 + P351 + P338
P331 Nevyvolávejte zvracení.

Signální slovo: Nebezpečí
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

CAS Number 84961-50-2
EINECS 284-638-


Napsat recenzi

Hřebíčková přírodní silice

Hřebíčková přírodní silice

Pikantní, hořká, dřevitá vůně. Jedná z nejkrásnějších vůní do mýdel. Povzbuzující, osvěžující olej, který se doporučuje v případě únavy.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top