Jahodová (Strawberry) vůně

Skladem

50 Kčs DPH

Varianty: Jahodová (Strawberry) vůně
Jahodová (Strawberry) vůně, 10ml

   
Jahodová (Strawberry) vůně, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Jahodový vonný olej


Představte si misku plnou jahod... čerstvě sklizené, zralé a šťavnaté jahody vám při používání tohoto jahodového vonného oleje přijdou na mysl. Jeho sladké a jemné tóny posílí vaše smysly a uvolní vaše tělo.


Naše vonné oleje byly speciálně vyvinuty tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a předměty pro péči o pleť a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a trvanlivé.

Jsou vyráběny s nejnovějším technickým vybavením, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované extrakce kritické kapaliny a metod rotační extrakce par.

Pamatujte, že vonné oleje jsou částečně syntetické a neměly by být zaměňovány s přírodními éterickými oleji.

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H226, Hořlavá kapalina a páry.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400, Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top