Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Mandlová vůně

Ovocná květinová vůně s tóny hrušky, frézie, růže, pačuli a ambry.

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Mandlová vůně
Mandlová vůně, 10ml

   
Mandlová vůně, 50ml

   
Mandlová vůně, 100ml

   
Mandlová vůně, 1litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Složení

vonná kompozice

Dávkování

1 - 3%

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Flash point: > 70 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Třída a kategorie nebezpečí:
Poškození / podráždění očí kategorie 2
Senzibilizace - kategorie kůže 1
Nebezpečný pro vodní prostředí - kategorie dlouhodobého nebezpečí 2
.
2.2 Prvky označení
Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, obsahuje kumarin, alfa-iso-methylionon, beta-pinen, d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

Almond Madar Corp (Contains:4-tert-Butylcyclohexanol, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Benzyl
salicylate, alpha-Hexylcinnamaldehyde)


Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte
Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top