Meduňková silice Dilution

Nádherná meduňková vůně.

Skladem

52 Kčs DPH

Varianty: Meduňková silice Dilution
Meduňková silice Dilution, 10ml

   
Meduňková silice Dilution, 50ml

   
Meduňková silice Dilution, 100ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Meduňková silice (Dilution)


Botanický název: Melissa officinalis
Část rostlin: listy
Metoda extrakce: pára
Původ: Egypt, výroba Anglie
Složení: Jojoba Oil, Melissa Officinalis Leaf Oil


Popis: Esenciální olej z listů Melissa officinalis pochází ze sladce vonícího, hustého bylinu, který vyroste až 90 cm vysoký, se zubatými listy a drobnými bílými nebo růžovými květy. Jedná se o čistý meduňkový esenciální olej v jojobovém oleji (3% melissa oficinalis leaf oil)

Barva: Čirá s mírně žlutým nádechem, silné aroma

Konzistence: tekutá

Aromatická vůně: Esenciální olej Melissa má teplou a zářivou vůni připomínající citrony.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro život s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Doplňková bezpečnostní upozornění P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li k dispozici a je to snadné. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P391 Sbírejte rozlitý materiál.

Signální slovo: Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top