Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Niaouli

Nabíjecí esenciální oleje, je známo, že stimuluje přirozenou obranyschopnost a působí antibakteriálně a protivirově.

Skladem

2 500 Kčs DPH

Varianty: Niaouli
Niaouli, 10 ml

   
Niaouli, 100 ml

   
Niaouli, 1 litr

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Niaouli

Charakteristika

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Popis

Pomáhá na křečové žíly, unavené nohy, při pocitu těžkých nohou...

Použití

Účinky: Antiseptický, dezinfekční, po­vzbuzuje při únavě, dodává energii, stimuluje, harmonizuje, vhodný při nachlazení, chřipce, příznivě ovlivňuje činnost dýchacího systému. Čistí vzduch od mikrobů, účinný při po­ranění kůže, popáleninách a vředech, regeneruje pokožku.

Použití v kosmetice: V ktémech se používá na mastnou a zánětlivou pleť (akné). Někdy vhodný u ekzémů a lupénky. Koupelové a masážní přípravky jako prevence nachlazení.

Složení

100% přírodní esenciální olej, destilováno s vodní parou

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Madagaskar

INCI

Melaleuca viridiflora Leaf Oil

CAS: 132940-73-9

Velikost balení

10 ml

FLASH POINT (°C) 53

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Ne
kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemňovací / spojovací nádoba a přijímací zařízení.
P241 Používejte elektrická zařízení v nevýbušném provedení.
P242 Používejte pouze neiskřící nástroje.
P243 Proveďte preventivní opatření proti statickému výboji.
P261 Zabraňte vdechování výparů / sprejů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kůži.
P272 Z pracoviště nesmí být povolen kontaminovaný pracovní oděv.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a snadno se provádějí. Pokračujte v oplachování.
P321 Zvláštní ošetření (viz lékařskou pomoc na tomto štítku).
P331 Nevyvolávejte zvracení.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P337 + P313 Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím jej umyjte.
P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu, oxid uhličitý, suchý prášek nebo vodní mlhu.
P391 Zachyťte únik.
P403 + P235 Uchovávejte na dobře větraném místě. Zachovat chladnou hlavu.
P405 Uchovávejte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s národními předpisy

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top