Šalvěj muškátová

Éterický olej ze šalvěje muškátové (POZOR - nezaměňovat se šalvějí lékařskou!). Vůně jemná svěží, zřetelně kořeněná, decentně sladká.

Skladem

190 Kčs DPH

Varianty: Šalvěj muškátová
Šalvěj muškátová, 10 ml

   
Šalvěj muškátová, 50 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Šalvěj muškátová

100% přírodní esenciální olej, destilovaný s vodní parou

Botanický název Salvia sclarea

INCI: Salvia sclarea extract (oil)

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Země původu

Německo

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

H315, Způsobuje podráždění kůže.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H411, Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

H412 - Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top