Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Šeřík

Skladem

58 Kčs DPH

Varianty: Šeřík
Šeřík, 10 ml

   
Šeřík, 50 ml

   
Šeřík, 100 ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Šeřík

květinová vůně se spodními tóny vanilky. Kdo máte rád šeříkovou vůni, neváhejte.

Flash Point >61

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.

Product identifier Lilac Madar Corp (Contains:1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)
ethanone, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, Geraniol, Isoeugenol)


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Nebezpečí

H315, Dráždí kůži.

H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318, Způsobuje vážné poškození očí.

H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208, obsahuje Hydroxycitronellal, Limonen, Isoeugenol, Hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd, citronellol, methyl-2-oktynoát. Může vyvolat alergickou reakci.

Třída a kategorie
nebezpečí:
Žíravost / podráždění kůže Kategorie 2
Kategorie poškození očí / podráždění očí 1
Senzibilizace - Kategorie kůže 1
Nebezpečný pro vodní prostředí - Kategorie dlouhodobého nebezpečí 2

Nebezpečí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top