Skořicová silice

Skladem

52 Kčs DPH

Varianty: Skořicová silice
Skořicová silice, 10ml

   
Skořicová silice, 50ml

   
Skořicová silice, 100ml

   
Skořicová silice, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Skořicová silice

Balení 10ml

Skořice krásně voní v mýdlech. Silná kořeněná vůně, pikantní a zemitá.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H312 Zdraví škodlivý při styku s kuží H315 Dráždí kuži.
H317Muže vyvolat alergickou kožní reakci H319 Zpusobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


P261 P280
P305+P351+P338

P312 P321 P501
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu. Používejte ochranné rukavice.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odborné ošetření (viz
doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
ístních předpisu.Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top