Sulfátový ricinový olej

Rozpouští éterické a rostlinné oleje ve vodě, používá se při výrobě koupelových olejů.

Skladem

120 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Sulfátový ricinový olej

Popis

Sulfátový ricinový (castor) olej sa získává z ricinového oleje chemickou reakcí s kyselinou sírovou

Použití

Disperguje esenciální a rostlinné oleje ve vodě.

Složení

Pro kosmetické použití

Rozpustnost

Rozpustný ve vodě

Dávkování

0,2-4%

Země původu

EU

Velikost balení

125 ml

-----------------------------------------------

H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / sprchou.
P305 + P351 + P338 -V případě kontaktu s očima: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte čočky


Sulfátovo ricinový olej (ES: 269-123-7; CAS: 68187-76-8)
Nebezpečí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top