Švestková vůně, švestka

Skladem

57 Kčs DPH

Varianty: Švestková vůně, švestka
Švestková vůně, švestka, 10ml

   
Švestková vůně, švestka, 50ml

   
Švestková vůně, švestka, 100ml

   
Švestková vůně, švestka, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Švestka

Velice příjemná švestková vůně, výtečná v krémech. 

Naše vonné oleje jsou speciálně vytvořeny tak, aby byly vhodné pro mýdla, svíčky a předměty pro péči o pokožku a vlasy. Vůně jsou extrémně bohaté, komplexní a dlouhotrvající.
Jsou vyráběny pomocí nejmodernějších technických zařízení, včetně hmotnostní spektroskopie, plynové chromatografie, simulované kritické extrakce tekutin a metod rotační extrakce par.


Co to pro vás znamená? To znamená, že vonné oleje jsou prvotřídními produkty, které jsou ideální pro ty, kteří nebudou snižovat kvalitu.


Vezměte prosím na vědomí, že vonné oleje jsou zcela syntetické a neměly by se zaměňovat s přírodními éterickými oleji.


Důležitá poznámka: Poskytované informace slouží pouze pro vzdělávací účely.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Standardní věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H360 Může poškodit plodnost nebo nenarozené dítě.
H411 ​​Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení P264 Kontaminovanou pokožku po manipulaci důkladně omyjte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s národními předpisy.
Obsahuje BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE
Doplňkové preventivní opatření prohlášení
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nemanipulujte, dokud nebyla přečtena a pochopena všechna bezpečnostní opatření.
P261 Zamezte vdechování par / spreje.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být povolen mimo pracoviště.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P321 Specifické ošetření (viz lékařská pomoc na tomto štítku).
P332 + P313 Dojde-li k podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím jej vyperte.
P391 Sbírejte rozlitý materiál.
P405 Uchovávejte uzamčený.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberteObdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top