Tea tree

Skladem

58 Kčs DPH

Varianty: Tea tree
Tea tree, 10ml

   
Tea tree, 50 ml

   
Tea tree, 100ml

   
Tea tree, 1000ml

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Tea tree

100% přírodní esenciální olej   

Melaleuca alternifolia -země původu - Australie

Destilace parou.

Balení 10ml nebo 100ml

Je velice oblíbený jako hlavní širokospektrální antibakteriální a antivirový olejíček. Tento olej je široce používán při ORL infekcích, při infekcí kůže nebo úst. Je výtečný na akné a kožní pupínky. Je povzbuzující a osvěžující, odstraňuje přechodnou únavu.

  • Antibakteriální
  • Antivirové
  • Vysoce účinný proti parazitům a antimykotický
  • Proti křečím

  Indikace:- Ústní Infekce: vředy, abscesy, zánět dásní- Infekce O.R.L. : Ušní infekce, zánět nosohltanu- Gynekologické infekce: vaginální výtok, zánět pochvy, salpingtes- Infekce močových cest: cystitida, uretritida- Parazitární: svrab, pásový opar- Střevní parazitózy: lamblia, Ascaris- Kožní absces, akné, ekzémy- Slabost, celkové vyčerpanosti, únava- Křečové žíly, těžké nohy, hemeroidy- Prevence popálení kůže radioterapie  Vnější použití: 

- 3-4 kapky masáže  lokálně na kůži,- na únavu, masáž podél páteře 

Způsob výroby: destilace vodní parou

Destilovaný orgán: listBotanický název: Melaleuca alternifolia Země původu: Austrálie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Signální slovo Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit
kontaktní čočky, jsou-li přítomny a snadno proveditelné. Pokračujte ve vyplachování.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Sbírejte rozlitý materiál.
P262 Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv.
Obsahuje p-mentha-1,4-dien, Alpha Terpinene, terpinolen, Alpha Pinene, 1, 8 cineol, p-Cymene,
(S) -p-mentha-1,8-dien

Nebezpečí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top