Tensioactif Coco, 125g

Skladem

127 Kčs DPH

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Tensioactif Coco

Balení 125 g

Coco je jemný tenzid, oblíbený zejména pro zlepšení snášenlivosti aniontových povrchově aktivních látek.

Výborný  v kombinaci s jemným pěnivým základem, který krásně zahustí.

Složení:

  • Voda: 32 až 35%
  • Coco glukosid: 20 až 40%
  • Glycerol oleát: 20 až 40%

Původ: rostlinné oleje (kokosový, palmový a slunečnicový)

Druh a způsob výroby těchto složek:Coco glukosid: neiontové povrchově aktivní látky odvozené od mastných alkoholů odvozených z kokosového oleje a palmojádrový olej a glukózy.Glycerol oleát: zvláčňující a vyživující, odvozen z kondenzace mezi alkoholem získaného ze slunečnicového oleje a rostlinným glycerinem.

INCI: Coco glukosid a glyceryl oleát


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 fGhs05.png

nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vypláchněte vodou. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny a snadno se provádějí. Pokračujte v oplachování.

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top