Naše stránky využívají soubory cookie. Slouží například k udržení Vašeho zboží v košíku nebo k měření návštěvnosti. Brouzdáním na ekokoza.cz potvrzujete, že víte, co to cookies jsou, jak je můžete odmítnout a jak zpracováváme osobní údaje.

Souhlas s používáním cookies udělíte kliknutím na tlačítko.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Třešeň - třešňová vůně

Skladem

53 Kčs DPH

Varianty: Třešeň - třešňová vůně
Třešeň - třešňová vůně, 10ml

   
Třešeň - třešňová vůně, 100ml

   
Třešeň - třešňová vůně, 1 l

   
Celkem kusů: 0
Cena celkem:
0 Kč

Chci dostávat informace o naskladnění
Načítání

Třešeň - třešňová vůně

Charakteristika

kosmetická vůně

Použití

Dávat konečnou vůni vyrobeným mýdlům či krémům je jedna z nejkrásnějších činností, níže najdete naše doporučení pro dávkování kosmetických vůní, nemusíte se ale doporučením řídit a můžete si ho upravit dle libosti:

  • Studený proces výroby mýdla doporučujeme 30 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Horký proces výroby mýdla doporučujeme 15-20 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Mýdlové základy doporučujeme 10 g  vůně na každý kilogram tuků / olejů ve vašem receptu.
  • Pro pleťové vody, krémy, balzámy, šampony, koupelové gely , atd. , doporučujeme mezi 1-3%

Složení

vonná kompozice

Rozpustnost

v tucích a v lihu

Dávkování

1 - 3%

Flash point: 41 °C

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.


Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

Třída a kategorie nebezpečí:
Hořlavá kapalina, kategorie nebezpečnosti 3
Standardní věty o nebezpečnosti: H226, hořlavá kapalina a páry.
H315, Dráždí kůži.
H317, Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319, Způsobuje vážné podráždění očí.
H335, Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411, Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210, Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem a horkými povrchy. - Nekouřit.
P240, zemnící / spojovací kontejner a přijímací zařízení.
P241, Používejte elektrická, ventilační a osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení.
P242, Používejte pouze neiskrivé nástroje.
P243, Učiňte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261, Zamezte vdechování par nebo prachu.
P264, Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a další kontaktovanou pokožku.
P271, Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě.
P272, Kontaminovaný pracovní oděv by neměl být povolen mimo pracoviště.
P273, Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280, Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303 / 361/353, PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškerý kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte / svlékněte.
Opláchněte pokožku vodou / sprchou.
P304 / 340, PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze pohodlně
pro dýchání.
P305 / 351/338, PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Odstranit kontakt
čočky, jsou-li přítomny a lze je snadno provádět Pokračujte ve vyplachování.
P312, pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P333 / 313, Dojde-li k podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P337 / 313, Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P362, Znečištěný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P370 / 378, V případě požáru: K uhasení použijte oxid uhličitý, suchou chemikálii, pěnu.
P391, Sbírejte rozlitý materiál.
P403 / 233/235, Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zachovat chladnou hlavu.
P405, Obchod uzamčen.
P501, Likvidujte obsah / kontejner na schváleném místě likvidace v souladu s místními předpisy
předpisy

Nebezpečí
Obsahuje: d-dimonen, Linalool, pin-2(10)-e, pin-2(3)-en, citral
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte

Obdarujte
své blízké

Prohlédněte si nabídku
dárkových poukazů

Zobrazit
Dárkové poukazy

Top